ผู้เข้าชม 653224 ครั้ง Online 1 คน
 
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2จำนวนนักเรียนลงทะเบียน
ก21917คณิตศาสตร์A-math1,2,3นาง พรวิรุณ ประเสริฐสังข์นาง พรวิรุณ ประเสริฐสังข์9
ก21917คณิตศาสตร์Paper Model1,2,3น.ส. อารยา โพธิสารน.ส. อารยา โพธิสาร14
ก21917คณิตศาสตร์Sudoku1,2,3น.ส. เพ็ญประภา บุญพิพัฒนมงคลน.ส. เพ็ญประภา บุญพิพัฒนมงคล12
ก21917คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์1,2,3นาง นิภา จันทร์ละออนาง นิภา จันทร์ละออ5
ก21917คณิตศาสตร์คนรักคณิต1,2,3นาง เทพา สระแก้วนาง เทพา สระแก้ว1
ก21917คณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว1,2,3นาง ฐานิตา วัฒนพฤกษชาตินาย วิทยา อินธิมาศ5
ก21917คณิตศาสตร์พับกระดาษโอริกามิ1,2,3น.ส. มะติกา สุธาบุญน.ส. สุวิมล โคตรสมบัติ8
ก21917คณิตศาสตร์สมาธิ1,2,3นาง พัทธนันท์ ศิริธาราสินธุ์นาง พัทธนันท์ ศิริธาราสินธุ์5
ก21917คณิตศาสตร์หมากล้อม1,2,3นาง ไสว ทองเพชรนาง พิสมัย ทองอาบ5
ก21919ภาษาไทยการแต่งบทร้อยกรอง1,2,3นาง วณิชยา รัฐอุบลนาง วณิชยา รัฐอุบล0
ก21919ภาษาไทยการท่องอาขยาน อ่านทำนองเสนาะ1,2,3นาย นพพร ศรปัญญานาย นพพร ศรปัญญา1
ก21919ภาษาไทยนักพูดรุ่นเยาว์ 1,2,3นาง บุญญาพร บูรณะศรีน.ส. วรพิชา พานิช1
ก21919ภาษาไทยภาษาไทยในบทกลอน1,2,3น.ส. ณภัษชนันท์ อาภรณ์ศรีน.ส. ณภัษชนันท์ อาภรณ์ศรี1
ก21919ภาษาไทยภาษาไทยแสนสนุก1,2,3นาง อัญชลี สามสีนาง อัญชลี สามสี7
ก21919ภาษาไทยรักการอ่าน1,2,3นาง ลำใย ศรีนุกูลนาง ลำใย ศรีนุกูล5
ก21921วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักประดิษฐ์วิศวกรรุ่นใหม่1,2,3นาย ณัฐวุฒิ หารไชยนาย ณัฐวุฒิ หารไชย5
ก21921วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุววิทย์(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)1,2,3น.ส. นวลขจร คำมุงคุลน.ส. นวลขจร คำมุงคุล5
ก21921วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุววิทย์สิ่งแวดล้อม1,2,3นาง สุกัญญา ทีงามน.ส. สุกัญญา โลนุสิทธิ์50
ก21921วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ1,2,3นาง วิรงรอง วิเศษนาง วิรงรอง วิเศษ4
ก21921วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนุกวิทย์คิดรอบติว1,2,3นาง ประภา สมสุขนาง ประภา สมสุข5
ก21921วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอวน.ม.ต้น1,2,3นาง นภสร เลิศศรีนาง นภสร เลิศศรี4
ก21923สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทันข่าวทันเหตุการณ์1,2,3น.ส. มาลินี บุญสงค์น.ส. มาลินี บุญสงค์15
ก21923สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพอเพียง1,2,3นาง นิตยา วิเศษสังข์นาง นิตยา วิเศษสังข์10
ก21923สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา1,2,3นาง ไพลี จันทร์นิยมนาง สุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์49
ก21925สุขศึกษา และพลศึกษาบาสเกตบอล1,2,3นาย พีระกานต์ หมวดแก้วนาย พีระกานต์ หมวดแก้ว9
ก21925สุขศึกษา และพลศึกษาเปตอง1,2,3นาง สุนันทา สิมพันธ์นาง สุนันทา สิมพันธ์5
ก21925สุขศึกษา และพลศึกษาฟุตบอล1,2,3นาย จตุรงค์ ศรีรสนาย จตุรงค์ ศรีรส25
ก21925สุขศึกษา และพลศึกษาลีลาศ1,2,3นาง นันท์นภัส อุบลพงษ์นาง นันท์นภัส อุบลพงษ์0
ก21925สุขศึกษา และพลศึกษาวอลเลย์บอล1,2,3นาย เด่นโชค ขุนพันธุ์นาย เด่นโชค ขุนพันธุ์10
ก21927ศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน1,2,3นาย อุทัย จึงสมานนาง พรงาม ชารีนิวัฒน์7
ก21927ศิลปะนาฏศิลป์1,2,3นาง รัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัยนาง ระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล9
ก21927ศิลปะวงโยธวาทิต1,2,3นาย ธนากร คงสมมนต์นาย ธนากร คงสมมนต์5
ก21927ศิลปะวาดภาพการ์ตูน1,2,3นาย เฉลียว ศิริดลนาย ธีรศักดิ์ ชูแก้ว10
ก21929การงานอาชีพธนาคารโรงเรียน1,2,3น.ส. สร้อยทอง ท่าโพธิ์น.ส. สร้อยทอง ท่าโพธิ์5
ก21929การงานอาชีพรักเมืองไทย1,2,3นาย วิโรจน์ วรรณชัยนาย วิโรจน์ วรรณชัย0
ก21937ภาษาต่างประเทศEnglish Around the World1,2,3น.ส. สุภัตตรา บุญภามาน.ส. สุภัตตรา บุญภามา4
ก21937ภาษาต่างประเทศEnglish for Specific Purposes1,2,3น.ส. วิลาวัลย์ สีหาน.ส. วิลาวัลย์ สีหา29
ก21937ภาษาต่างประเทศIDP Club1,2,3นาง วลัย นามวงค์นาง วลัย นามวงค์10
ก21949กิจกรรมแนะแนวเพื่อนที่ปรึกษา(YC)1,2,3นาง วิไล กุยแก้วน.ส. รัตนาวลี จันทสนธิ์10
ก21949กิจกรรมแนะแนวลูกคิดพาเพลิน1,2,3นาง ณฐอร ตังนิธภัทรนาง วาสนา ทิพย์รักษา6
1234567
 
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011